فولاد ارگ تبریز

قیمت فولاد ارگ تبریز
نامنوعسایزمحل بارگیریتولید کنندهقیمتثبت سفارش
میلگرد آجدار سایز 10 فولاد ارگ تبریز میلگرد10تبريزفولاد ارگ تبریز 15,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 فولاد ارگ تبریز میلگرد25تبريزفولاد ارگ تبریز 14,450 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 فولاد ارگ تبریز میلگرد22تبريزفولاد ارگ تبریز 14,450 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 فولاد ارگ تبریز میلگرد20تبريزفولاد ارگ تبریز 14,450 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 فولاد ارگ تبریز میلگرد18تبریزفولاد ارگ تبریز 14,450 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 فولاد ارگ تبریز میلگرد16تبريز فولاد ارگ تبریز 0 تومان