فولاد ظفر بناب

قیمت فولاد ظفر بناب
نامنوعسایزمحل بارگیریتولید کنندهقیمتثبت سفارش
میلگرد آجدار سایز 14فولاد ظفر بناب میلگرد14بنابفولاد ظفر بناب 14,900 تومان
میلگرد آجدار سایز 12فولاد ظفر بناب میلگرد12بنابفولاد ظفر بناب 15,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 10فولاد ظفر بناب میلگرد10بنابفولاد ظفر بناب 15,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 8فولاد ظفر بناب میلگرد8بنابفولاد ظفر بناب 15,300 تومان
میلگرد آجدار سایز 32فولاد ظفر بناب میلگرد32بنابفولاد ظفر بناب 14,900 تومان
میلگرد آجدار سایز 28فولاد ظفر بناب میلگرد28بنابفولاد ظفر بناب 14,900 تومان
میلگرد آجدار سایز 25فولاد ظفر بناب میلگرد25بنابفولاد ظفر بناب 14,900 تومان
میلگرد آجدار سایز 22فولاد ظفر بناب میلگرد22بنابفولاد ظفر بناب 14,900 تومان