آذر فولاد امین

قیمت آذر فولاد امین
نامنوعسایزمحل بارگیریتولید کنندهقیمتثبت سفارش
میلگرد آجدار سایز 22 آذر فولاد امین میلگرد22تیکمه داشآذر فولاد امین 14,900 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 آذر فولاد امین میلگرد20تیکمه داشآذر فولاد امین 14,900 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 آذر فولاد امین میلگرد18تیکمه داشآذر فولاد امین 14,900 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 آذر فولاد امین میلگرد16تیکمه داشآذر فولاد امین 14,900 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 آذر فولاد امین میلگرد14تیکمه داشآذر فولاد امین 14,900 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 آذر فولاد امین میلگرد12تیکمه داشآذر فولاد امین 15,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 8آذر فولاد امین میلگرد8تیکمه داشآذر فولاد امین 15,400 تومان
میلگرد آجدار سایز10 آذر فولاد امین میلگرد10تیکمه داشآذر فولاد امین 15,400 تومان