شرکت فولاد آذربایجان میانه

قیمت شرکت فولاد آذربایجان میانه
نامنوعسایزمحل بارگیریتولید کنندهقیمتثبت سفارش
میلگرد آجدار سایز 18 فولاد آذربایجان(میانه) میلگرد18میانهفولاد آذربایجان(میانه) 14,450 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 فولاد آذربایجان(میانه) میلگرد12میانهفولاد آذربایجان(میانه) 0 تومان
میلگرد آجدار سایز 10فولاد آذربایجان(میانه) میلگرد10میانهفولاد آذربایجان(میانه) 0 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 فولاد آذربایجان(میانه) میلگرد25میانهفولاد آذربایجان(میانه) 0 تومان
میلگرد آجدار سایز 22فولاد آذربایجان(میانه) میلگرد22میانهفولاد آذربایجان(میانه) 14,450 تومان
میلگرد آجدار سایز 16فولاد آذربایجان(میانه) میلگرد16میانهفولاد آذربایجان(میانه) 14,450 تومان
میلگرد آجدار سایز 14فولاد آذربایجان(میانه) میلگرد14میانهفولاد آذربایجان(میانه) 14,450 تومان